STICHTING "KINDERHULP INDIA"

SCHENKINGEN EN BELASTINGVOORDELEN

INKOMSTENBELASTING.

Aftrekbaar zijn:
** <giften aan in Nederland gevestigde instellingen van levensbeschouwelijke aard, aan kerkelijke 
        instellingen, culturele en wetenschappelijke instellingen en aan instellingen die het algemeen nut 
       beogen.
     <het bedrag aan giften boven de 1% van het onzuiver inkomen (met een bepaald minimum) en een 
       maximum van 10% van het onzuiver inkomen is aftrekbaar.
** schenkingen met lijfrenteclausule.

UITTREKSEL SCHENKINGSVOORWAARDEN

Giften.
Giften tot een maximum van € 5.276 per 2 jaar (tarief 2008) aan de Stichting "Kinderhulp India" geschonken zijn vrij van schenkingsrecht. Bij hogere bedragen betaalt de stichting 8% schenkingsrecht over het volle bedrag.
Het is toegestaan aan meerdere stichtingen een zelfde bedrag per 2 jaar te schenken.

Schenkingen.
Schenkingen via een notariële akte met lijfrenteclausule zijn vrij van schenkingsrecht en geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting onder de rubriek "lijfrente".
Zo'n schenkingsakte moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
De notaris kan U hierover nader informeren.

Legaten en erfenissen.
Het is mogelijk om onze stichting in een testament te gedenken met een legaat of een erfenis. Ook dit is vrij van schenkingsrecht. De belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht af te dragen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Voor inlichtingen kunt U zich ook hiervoor het beste tot Uw notaris wenden. 

Voor het totaaloverzicht van de nu geldende voorwaarden, zie de belastingdienst.