STICHTING "KINDERHULP INDIA"

 

Aan     sponsorouders, donateurs, begunstigers en belangstellenden
           van de Stichting Kinderhulp India

                                                                  december 2016 

Geachte dames en heren,

In memoriam Henk Gortemaker

Eind november is overleden de heer Henk Gortemaker.
Hij is geruime tijd secretaris geweest van onze Stichting en heeft in die tijd veel werk verricht.
Met name heeft hij zich ingezet om sponsors te verwerven, en vele sponsors zullen zich hem herinneren.
De uitvaart is geweest op 5 december en Greet en Antoon zijn als bestuursleden aanwezig geweest
Wij wensen speciaal zijn dochter veel sterkte met dit verlies.

Bestuur

Het Bestuur is op het ogenblik als volgt samengesteld:
Ton Touw                      Secretaris / Waarnemend Voorzitter
Margret van Breemaat     Penningmeester
Greet Peeters                 Sponsorschappen / 2e Penningmeester
Antoon van Duren           Algemeen
Verder wordt Greet geassisteerd door Andrea van Esch.
We zoeken nog steeds naar een 5e bestuurslid om mee te denken en te overleggen, zoals over de
bestedingen van sponsorgelden. Er zijn ongeveer 6 vergaderingen per jaar.

Projecten

Uitbreiding St Joseph’s primary school in Choyghoria in West Bengalen

Aan deze school moest veel gerepareerd worden. Toen dit gebeurd was, was er behoefte aan een extra
verdieping voor leslokalen met een nieuw dak.
Hieronder enkele foto’s tijdens de bouw.

  

 De bouw is intussen gereed.

Omheining Rangamatia

Ook dit project is klaar. De aartsbisschop Mgr de Thomas D’Souza, de zusters en vooral de meisjes bedanken
voor de uitvoering van dit project, waardoor de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is.

Meubilair voor het St Paul Church Hostel in Kamachowki

In de vorige nieuwsbrief maakten we al melding van dit project. We hebben enkele brieven ontvangen van
kinderen die heel blij zijn met dit meubilair, vooral in de regenperiode. Hieronder enkele foto’s en een brief.

                                                                           

 Sponsoring

Per december 2016 worden er op 7 locaties 70 kinderen gesponsord en zijn er 7 klassponsor- schappen.
We zoeken nog nieuwe sponsors. Dit kan gericht naar een kind of anoniem.

De zusters van het weeshuis in Raikia hebben gevraagd met name de bijdrage aan het salaris van de dokter
te verhogen van € 1200 naar € 1600. Hieraan hebben we gehoor gegeven.
Misschien wilt u dit salaris mee sponsoren?

  

We wensen U prettige feestdagen

en een

gelukkig, voorspoedig en vredig nieuw jaar 2017

                                                                                     Bestuur Stichting “Kinderhulp India”