STICHTING "KINDERHULP INDIA"

 

Aan     sponsorouders, donateurs, begunstigers en belangstellenden
           van de Stichting Kinderhulp India

December 2020

Geachte dames en heren,

Bestuur
Het Bestuur is op het ogenblik als volgt samengesteld:

 Ton Touw  Secretaris / Waarnemend Voorzitter
 Margret van Breemaat  Penningmeester
 Greet Peeters  Sponsorschappen / 2e Penningmeester
 Antoon van Duren  Algemeen

Verder wordt Greet geassisteerd door Andrea van Esch.
We zoeken nog steeds naar een 5e bestuurslid om mee te denken en te overleggen, zoals over de bestedingen van sponsorgelden. Er zijn ongeveer 6 vergaderingen per jaar.

 

2020
Het is voor iedereen een vreemd jaar geweest. Dat geldt voor ons, maar zeker voor de kinderen in India.
Het leven in India kwam door corona vrijwel helemaal tot stilstand met een lock-down en dus was er weinig of geen werk. Ook gingen alle scholen dicht. Fr Mathew en Fr Anthony hebben hulp geboden in hun omgeving met het uitreiken van mondkapjes en eten.
Er is door corona weinig contact geweest met de mensen in India.
We hopen voor iedereen hier en in India dat het volgend jaar beter gaat.

Uitbreiding school Bongaon
Deze uitbreiding is met behulp van sponsors mede gefinancierd. Fr Anthony stuurt wel regelmatig berichten over de voortgang. De benedenverdieping is klaar, ondanks de moeilijkheden en beperkingen. Besloten is één van de lokalen te gaan gebruiken als “computer lab”. Deze voorziening wordt nu gebruikt voor “online” onderwijs en voor “online” vergaderingen. 
Hieronder een indruk van het gebouw met 15 lokalen, waaronder het “computer lab”.