STICHTING "KINDERHULP INDIA"
Aan     sponsorouders, donateurs, begunstigers en belangstellenden van de Stichting Kinderhulp India

juli 2017

Geachte dames en heren,

Bestuur

Het Bestuur is op het ogenblik als volgt samengesteld:
Ton Touw Secretaris / Waarnemend Voorzitter
Margret van Breemaat Penningmeester
Greet Peeters Sponsorschappen / 2e Penningmeester
Antoon van Duren Algemeen
Verder wordt Greet geassisteerd door Andrea van Esch.
We zoeken nog steeds naar een 5e bestuurslid om mee te denken en te overleggen, zoals over de
bestedingen van sponsorgelden. Er zijn ongeveer 6 vergaderingen per jaar.

Projecten

Omheining Rangamatia
Dit project omvatte de omheining van het meisjes hostel. We ontvingen alsnog onderstaande foto van de poort.

Omheining Rangamatia

Waterpomp St Ann’s Girls Hostel Kamarchowki
De aanvraag voor dit project van € 1200 konden we honoreren met behulp van een sponsor.

Repairs Hostel Thakurnagar
Het Provident Convent voor meisjes in Thakurnagar had behoefte aan reparaties en renovatie van de kamers.
Het benodigde bedrag van € 7800 wordt gesponsord uit eigen middelen.

Nieuwe school in Thakurganar
Een dierbare langdurige sponsor heeft ons een groot bedrag nagelaten bij zijn overlijden.
Samen met bedragen van enkele andere sponsors was er toen een voldoende bedrag om te beginnen met de bouw van
de nieuwe Don Bosco School in Thakurnagar. De aanbesteding is nog bezig.

Sponsoring

Per december 2016 worden er op 7 locaties 66 kinderen gesponsord en zijn er 3 klassponsorschappen.
We zoeken nog nieuwe sponsors. Dit kan gericht naar een kind of anoniem.

Jaaroverzicht

De jaarstukken over 2016 zijn weer opgemaakt en de boekhouding is gecontroleerd en in orde bevonden.
Hieronder een kort financieel verslag.

Een uitgebreid verslag vindt u op de website onder ANBI Informatie en dan Financieel Rapport van 2016.

Financieel overzicht 2016

Ontvangsten Uitgaven
Sponsorgeld adoptiekinderen € 6.852 Sponsorgeld adoptiekinderen € 7.222
Bestemde giften meerjarige projecten 5.363 Bestemde giften meerjarige projecten 6.150
Schenkingen voor nieuwe/eenmalige projecten 20.650 Uitvoering Nieuwe/eenmalige 20.081
       
Rente banken 518 Bankkosten:  287
Opbrengst diversen - Administratiekosten (porto, drukwerk) NL  177
    Administratiekosten (porto, drukwerk) India 147
       
     Resultaat -681 
       
Totaal € 33.383  Totaal € 37.673


Toelichting meerjarige projecten:
kindercrèche in Jocolandi
onderwijs en zelfhulpproject in Nayagarh en Bhubaneswar
verzorging kinderen weeshuis Raikia (meerjarig project)
salaris dokter Raikia

Toelichting eenmalige projecten:
Rooftop shed Choyghoria Boundary
fence Rangamatia
Furniture Kamarchowki

Zoals u weet werken we niet met acceptgiro’s.

Denkt u aan de betalingen voor 2017 (met IBAN-nummer)?

 

ANBI

Onze Stichting voldoet aan de eisen van ANBI. D.w.z. dat giften in principe aftrekbaar zijn voor de belastingen.
Hierbij moet dan het fiscaal nummer van de Stichting ingevuld worden. Dit is 8037.07.836.

 

Bestuur Stichting Kinderhulp India