STICHTING "KINDERHULP INDIA"
Aan     sponsorouders, donateurs, begunstigers en belangstellenden van de Stichting Kinderhulp India

juli 2018

Geachte dames en heren,

Bestuur

Het Bestuur is op het ogenblik als volgt samengesteld:
Ton Touw Secretaris / Waarnemend Voorzitter
Margret van Breemaat Penningmeester
Greet Peeters Sponsorschappen / 2e Penningmeester
Antoon van Duren Algemeen
Verder wordt Greet geassisteerd door Andrea van Esch.
We zoeken nog steeds naar een 5e bestuurslid om mee te denken en te overleggen, zoals over de
bestedingen van sponsorgelden. Er zijn ongeveer 6 vergaderingen per jaar.

Projecten

Tube Well Sindurmuri en Waterpomp St Ann’s Girls Hostel Kamarchowki zijn opgeleverd.

Omheining RangamatiaWaterpomp St Ann’s Girls Hostel Kamarchowki

Ook is het project Solar System St Paul’s in Kamarchowki voltooid. Er zijn vaak stroomonderbrekingen aan het begin van de avond en deze worden nu opgevangen met zonnecellen en accu’s. Deze 3 projecten zijn betaald door een sponsor, die ons vaker helpt.

Nieuwsbrief 2018-07 

Het project Repairs Girls Hostel Thakurnagar bestond uit het repareren van het dak en het plaatsen van een (open) extra verdieping. Deze wordt nu gebruikt als multi-purpose ruimte voor culturele zaken en optredens (en de kinderen kunnen er hun gewassen kleren drogen). Dit project is uit eigen middelen (diverse giften) gesponsord.

Over het project School Building Thakurnagar is helaas nog steeds geen nieuws te melden. De hiervoor bestemde gelden (o.a. uit een nalatenschap) staan nog steeds op onze rekening. Dit verklaart het hoge positieve saldo.

Sponsoring

Per december 2017 worden er op 7 locaties 66 kinderen gesponsord en zijn er 10 klassponsorschappen.
We zoeken nog nieuwe sponsors. Dit kan gericht naar een kind of anoniem.

Jaaroverzicht

De jaarstukken over 2017 zijn weer opgemaakt en de boekhouding is gecontroleerd en in orde bevonden.
Hieronder een kort financieel verslag.

Een uitgebreid verslag vindt u op de website onder ANBI Informatie en dan Financieel Rapport van 2017.

Financieel overzicht 2017

Ontvangsten Uitgaven
Sponsorgeld adoptiekinderen € 6.397 Sponsorgeld adoptiekinderen € 6.718
Bestemde giften meerjarige projecten 6.715 Bestemde giften meerjarige projecten 6.965
Schenkingen voor nieuwe/eenmalige projecten 90.264 Uitvoering Nieuwe/eenmalige 15.842
    Bijdrage sponsorgeld 6 kinderen  600
Rente banken 321 Bankkosten:  264
Opbrengst diversen - Administratiekosten (porto, drukwerk)  328
       
       
     Resultaat 72.980
       
Totaal € 103.698  Totaal € 103.698


Toelichting meerjarige projecten:
kindercrèche in Jocolandi
onderwijs en zelfhulpproject in Nayagarh en Bhubaneswar
verzorging kinderen weeshuis Raikia (meerjarig project)
salaris dokter Raikia

Toelichting eenmalige projecten:
Waterpomp Kamarchowki
Repair Girls Hostel Thakurnagar
Solar System St Paul’s Kamarchowki
Waterpomt Sindurmuri
 

Zoals u weet werken we niet met acceptgiro’s.

Denkt u aan de betalingen voor 2018 (met IBAN-nummer)?

 

ANBI

Onze Stichting voldoet aan de eisen van ANBI. D.w.z. dat giften in principe aftrekbaar zijn voor de belastingen.
Hierbij moet dan het fiscaal nummer van de Stichting ingevuld worden. Dit is 8037.07.836.

 

Bestuur Stichting Kinderhulp India